top of page

6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu
ve bu kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili
bilgilendirme metni

Advancity (Caz Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi), ücretsiz eğitimlere erişim, eğitimlerin incelenmesi, eğitimin satın alınması öncesi ve sonrasındaki görüşmeler, eğitim sözleşmenizin kurulması ve sonrasında ifası sırasında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. Bu bağlamda 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında belirtilen bir takım önemli tanımlar ve hususlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz;

1. Taraflar

İşbu kullanım koşulları, Esentepe Mh. Akademiyolu Sk. Teknoloji Geliştirme Bölgesi No. 10 D/206 Serdivan, Sakarya adresinde kayıtlı Caz Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Advancity” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) ile Şirketimiz tarafından oluşturulan içeriklerimizi (“Ürün” olarak anılacaktır.) kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” olarak anılacaktır.) arasında düzenlenmiştir. İşbu koşullar, Ürün’den yararlanma ve kullanım koşullarını ile bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Şirketimiz ve Üye birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

2. Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

4. Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

5. Veri Kayıt Sistemi:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

6. Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli verilerin toplanması, özlük dosyası başta olmak üzere ilgili yerlerde saklanmak, şirketimizin faaliyetinin yürütülmesi için gerekli verileri toplamak ve işlemek, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgileri saklamak, raporlamak, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

8. Kurumumuz Nezdinde Tutulan / Tutulacak Kişisel Verileriniz hakkında:

Kursiyer Eğitim Sözleşmesi’nde yer alan ve eğitim hizmetinin devamı müddetince tarafınızdan alınan isim – soy isim, adres, telefon, TCKN, ödeme bilgileri, cinsiyet, sağlık bilgileri, yaş ve sair bilgiler.Kanun kapsamında Şirketimiz “veri sorumlusu” olarak hareket etmektedir.Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, iştiraklerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; işbu formun A.1, 6 ve 7. Maddelerinde belirtilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, eğitim bedellerinin banka kredisiyle ödenmesi durumunda ilgili sadece bankalar ile; eğitim sırasında hırsızlık, kaza gibi durumlar sonucunda doğması muhtemel zararların giderilmesi amacıyla da sigorta şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilir.

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz/iştiraklerimiz/internet sitemiz/çağrı merkezimiz /iş ortağı veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Şirketimiz eğitim sözleşmesinin tarafı sıfatını haiz olarak hem eğitim sözleşmenizin ifası hem de şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amaçla “ölçülü olarak” kişisel verilerinizi işlemekte ve bunları “makul süre” boyunca kayıtlı tutmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz kişisel verilerinizi işlerken 6698 s. Kanun’a uygun olarak ve başta özel öğretim kurumları mevzuatı olmak üzere, vergi mevzuatı ve sair yasal mevzuat gereğince hareket etmektedir.

  1. 6698 s. Kanun’dan Doğan Haklarınız

  2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  7. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  8. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda eğitim gördüğünüz şubemize başvurmanız gerekmektedir.

 

İşbu bilgilendirme metni şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet/eğitim sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkkbilgitalebi@advancity.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

KURSİYERİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFAKAT BEYANI

Kurumumuz, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ile ilgili olarak kişisel verilerimin korunmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeleri hem sözlü hem de yazılı olarak tarafıma yapmıştır.

Tarafıma yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, iştirakleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile size ulaşan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, eğitim bedellerinin banka kredisiyle ödenmesi durumunda ilgili sadece bankalar ile; eğitim sırasında hırsızlık, kaza gibi durumlar sonucunda doğması muhtemel zararların giderilmesi amacıyla da sigorta şirketleri ile; Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

bottom of page