top of page

YÖK Duyurdu: Artık Online Sınavlar Zorunlu Olarak Yüz Yüze Gerçekleştirilecek

Güncelleme tarihi: 16 Ara 2023


Yazar: Advancity – Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

YÖK Belgesi Değişiklik Tarihi: 14.09.2022


İçindekiler:


Giriş

Covid-19 pandemisi başladığından bu yana eğitimin tüm odak noktası online (çevrim içi) bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen bir yapı haline gelmişti. Tüm dersler canlı online sanal sınıflarda gerçekleştiriliyor, tüm dokümanlar internete aktarılıp indiriliyor, tüm ödevler internet üzerinde verilip öğrenciler ödevleri gerçekleştirdikten sonra tekrar internete geri yükleyerek değerlendiriliyor ve tüm sınavlar online sınav olarak gerçekleştiriliyordu.


Bir - bir buçuk yıl tüm işleyiş online eğitim olarak gerçekleştirildikten sonra covid-19 koruyucu aşısının da kısa sürede bulunmasıyla birlikte hayat normale dönmeye başladı. Artık maske takmıyoruz, kısıtlama bulunmuyor ve mekanlarda bir araya gelebiliyoruz. Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tüm eğitim faaliyetleri için YÖK yeni usul ve esaslarını üniversitelere göndererek yürürlüğe koymalarını istedi.


Sınav365 - Online Sınavlar ve Yüz Yüze Sınav Yönetimi ile tanışın

Sınıf içi sınavların organizasyon ve yönetimini sağladığını Sınav365 ile;

 • Entegrasyon öğrenci ve görevli bilgilerinin çekilebilmesi,

 • Kuruma özel evrak tasarımlarımın oluşturulabilmesi,

 • Soru bankası oluşturma,

 • Kişiye özel soru kitapçıkları oluşturulması,

 • Kişiye özel resimli bilgileri doldurulmuş cevap kağıtları oluşturma,

 • Personel ve görevlilerin atanması,

 • Görev alacak personellerin kendilerinin kaydolması ve görev kabul/ret işlemleri

 • Öğrencilerin uygun salonlara yerleştirmesi,

 • SMS ve e-posta duyuruların gönderilebilmesi,

 • Optik cevap kağıtlarının okunması,

 • Tüm sınav ve süreç için detaylı raporların alınabilmesi,

 • Entegrasyon ile notların aktarılması,

Kısacası fiziksel yüz yüze sınavlar için ihtiyaç duyacağınız tüm çalışmayı Sınav365 ile kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz tüm üniversite için yüz yüze sınavlar ayarlayabilir ya da sadece belli bir fakülte veya bölüm için yüz yüze sınavlar oluşturabilirsiniz.


Sınav365 ile ilgili detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon Numaramız: +90 (216) 445 07 25


Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar

YÖK’ün “Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar” başlığı ile yayınladığı beş bölümlük kitapçıkta dikkat çeken en önemli başlık “sınavları yapılma şekli” olarak göze çarpmaktadır. Bu bakımdan bu makalemizde sadece sınav için belirtilmiş maddeler incelenip aktarılmaktadır.


Kapsama Tabi Kurumlar (Devlet ve Vakıf Üniversiteleri)

Kitapçığın birinci bölümünde yer alan kapsam başlığının madde ikinin birinci kısmında; uzaktan öğretim programlarının tüm ilerleyişleriyle beraber sınav yapıma şeklini de kapsadığı aktarılmaktadır. Devlet yükseköğretim kurumlarının yanı sıra aynı zamanda kitapçığın birinci bölümünde yer alan kapsam başlığının madde ikinin ikinci kısmında vakıf yükseköğretim kurumlarının da bu düzenlemelerin mali hükümleri hariç hepsine tabi olduğu yazmaktadır.

Birinci Bölüm - Kapsam - Madde 2- (1) “Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyalinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ile yapılacak ödemeleri kapsar.”
Birinci Bölüm - Kapsam - Madde 2- (2) “Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan öğretim faaliyetlerinde mali hükümleri hariç olmak üzere bu Usul ve Esaslar uygulanır.”

Sınav Bütçe Belirlemesi

Kitapçığın ikinci bölümünde yer alan genel esaslar, program ve ders açma, uzaktan öğretimin uygulanması genel esaslar başlığının madde beşin beşinci kısmında sınav ücretlerinin bütçe imkanları çerçevesinde belirleneceği aktarılmaktadır.

İkinci Bölüm - Genel Esaslar, Program Ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması Genel Esaslar Madde 5 - (5) “Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders, sınav ücreti ve ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesine fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil edilen öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Bu oran, mal ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.”

Uzaktan Eğitim Derslerinin Sınavları Yüz Yüze

Kitapçığın üçüncü bölümünde yer alan öğrenci kabulü, ölçme değerlendirme, öğretim elemanlarının görevlendirilmesi - ölçme değerlendirme başlığının madde on ikinin birinci kısmında; uzaktan eğitim dahil gerçekleştirilen tüm derslerin ölçme değerlendirme faaliyetlerinin yüz yüze ve gözetimli olarak merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilmesi isteniyor.

Üçüncü Bölüm - Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi - Ölçme Değerlendirme - Madde 12 - (1) “Uzaktan öğretim programlarında yürütülen dersler ile örgün öğretim programlarında uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze gözetimli olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. (Değişik; 18.08.2022 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda verilen yetkiye dayanarak 14.09.2022 tarihli YÖK Yürütme Kurulu)”

Uzaktan Eğitim Derslerinde Yüz Yüzeye Tabi Sınavlar

Kitapçığın üçüncü bölümünde yer alan öğrenci kabulü, ölçme değerlendirme, öğretim elemanlarının görevlendirilmesi - ölçme değerlendirme başlığının madde on ikinin ikinci kısmında; programının bir uzaktan eğitim programı olsa dahi ara sınavlar (vize sınavları), dönem sonu sınavları (final sınavları) ve bütünleme sınavlarının yüz yüze ve gözetimli olarak gerçekleştirilmesi istenmektedir. Yüz yüze sınav biçimi (sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi) ve nerede ne zaman yapılacağına üniversite senatonun karar vermesi istenmiştir.

Üçüncü Bölüm - Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi - Ölçme Değerlendirme - Madde 12 - (2) “Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının yüz yüze gözetimli olarak yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. (Değişik; 18.08.2022 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda verilen yetkiye dayanarak 14.09.2022 tarihli YÖK Yürütme Kurulu)”

Sınav Ücretlerinin Ödenmesi

Kitapçığın dördüncü bölümünde yer alan ek ders ücreti ve diğer ödemeler başlığının madde on altının iki c kısmında; sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanacağı aktarılmıştır.

Dördüncü Bölüm - Ek Ders Ücreti Ve Diğer Ödemeler - Madde 16 - (2) - C) “6’ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin ek ders ve sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır.”

Senato Kararına Göre Sınav Ücret Ödemesi

Kitapçığın dördüncü bölümünde yer alan sınav ücretleri ödemeler başlığının madde on yedinin birinci kısmında; senatolarca belirlenen yöntemle yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Dördüncü Bölüm - Sınav Ücretleri - Madde 17 - (1) “Merkezi olarak yapılan sınavların dışında yükseköğretim kurumları senatolarınca onaylanan müfredat programları uyarınca belirlenen yöntemle yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır.”

Merkezi Sınavların Sınav Ücret Ödemesi

Kitapçığın dördüncü bölümünde yer alan sınav ücretleri ödemeler başlığının madde on yedinin ikinci kısmında; merkezi sınavlar için görevlilere ödenecek sınav ücretleri göstergeye uygun olarak ödeme yapılması bildirilmiştir.

Dördüncü Bölüm - Sınav Ücretleri - Madde 17 - (2) “Merkezi olarak yapılan sınavlarda fiilen görev yapan personele oturum başına, Ek-2 sayılı cetvelde sayılan görevler için hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere üniversite yönetim kurullarınca belirlenecek tutarda ödeme yapılır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul)”

Uzaktan Öğretim Birimi Ölçme-Değerlendirme Hizmeti

Beşinci Bölüm - Ek-1 Diğer Hizmetler Karşılığı Yapılacak Ödemeler Cetveli - Madde 10

Hizmetin Adı: “Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme”

Hizmet Tanımı ve Açıklaması: “Uzaktan öğretim birimi gözetimli yapılan sınav hazırlık sürecinde soruların değerlendirilmesi, redakte edilmesi, sınavda kullanılacak soru kitapçıklarındaki soruların belirlenmesi, ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi için raporlama gibi faaliyetleri kapsayan öğretim elemanı faaliyetleridir.”

Hizmetin İş Yükü Karşılığı: “Gözetimli sınava dâhil edilen ve görevlendirme kapsamında bulunan her bir ders için 1 saat esas alınır.”

Aylık Ödemeye Esas Saatin Hesaplanması: İlgili öğretim elemanının uzaktan öğretim kapsamında sorumluluk alanında bulunan, merkezi sınav programına alınmış ders sayısı


Ölçme-Değerlendirme Soru Bankası Hazırlama Hizmeti

Beşinci Bölüm - Ek-1 Diğer Hizmetler Karşılığı Yapılacak Ödemeler Cetveli - Madde 11

Hizmetin Adı: “Ölçme-değerlendirme soru bankası hazırlama”

Hizmet Tanımı ve Açıklaması: “Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların öğretim elemanı tarafından hazırlanması faaliyetleridir. Öğretim elemanlarının görevlendirilerek yürüttükleri kendi derslerinin zorunlu her sınavında 20 soru üzerindeki sorular için, diğer derslerle ilgili hazırladıkları ve yayın komisyonunca kullanıma uygun bulunmuş her soru için olmak üzere, bir defaya mahsus hesaplanır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK)”

Hizmetin İş Yükü Karşılığı: “Kabul edilmiş 2 özgün soru için 1 saat esas alınır.”

Aylık Ödemeye Esas Saatin Hesaplanması: “Kendi dersleri için= Kabul edilmiş soru sayısı20/2 Diğer dersler için= Kabul edilmiş soru sayısı/2”


Merkezi Sınavda Görev Alanlara Yapılacak Ödemelere Esas Gösterge Cetveli

 • Görev Tanımı Gösterge (En fazla) Sınav Koordinatörü: 5000

 • Sınav Koordinatör Yardımcısı: 4000

 • Bina Sınav Sorumlusu veya Yöneticisi: 2000

 • Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı veya Yönetici Yardımcısı: 1800

 • Salon Başkanı: 1650

 • Gözetmen: 1450

 • Engelli Gözetmeni: 2000

 • Sınav Evrakı Nakil Görevlisi/ Güvenlik Görevlisi: 1450

 • Bina Güvenlik Görevlisi: 1450

 • Merkez Sınav Görevlisi: 1100

 • Hizmetli: 1000

 • Şoför: 1000

393 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page